Categoría: Agricultura

ORDE do 15 de marzo de 2023 pola que se regula a aplicación dos pagamentos
directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural
suxeitas ao sistema integrado de xestión e control (códigos de procedemento
MR250A, MR239G, MR239K, MR239O, MR240D, MR241C e MR241D).

Publicación no DOG do 20 de marzo do 2023 da Orde que regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudasd ao desenvolvemento rural suxeitas ao sistema integrado de xestión e control .

Esta orde ten por obxecto regular, na Comunidade Autónoma de Galicia, as axudas
directas e as axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao sistema integrado de xestión
e control (SIXC) indicadas no artigo 2, do Programa de desenvolvemento rural de Galicia
2014-2020 e do Plan estratéxico da PAC de España 2023-2027 (PEPAC), e convocar:
– As axudas directas á agricultura e á gandaría do Plan estratéxico da PAC de España
2023-2027(PEPAC), anualidade de 2023.
– As primas anuais de mantemento asociadas ás axudas para a reforestación e para a
creación de superficies forestais e para o establecemento de sistemas agroforestais (solicitudes de pagamento da anualidade de 2023 das submedidas 08.10 e 08.20 do Programa
de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020).
– Os pagamentos a zonas con limitacións naturais e outras limitacións específicas (solicitudes de axuda e pagamento para a anualidade de 2023 da medida 13 do Programa de
desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020).
– As axudas relativas ás intervencións ambientais e climáticas do Plan estratéxico da
PAC de España 2023-2027 (PEPAC) (solicitudes de axuda e solicitudes de pagamento da
anualidade de 2023)

Ler Máis

Bases reguladoras de axudas excepcionais para persoas productoras de carne para compensar as dificultades económicas derivadas da invasión rusa de Ucraína. (Procedemento MR244A)

Para poder ser persoa beneficiaria das subvencións deberase presentar unha solicitude axustada ao modelo normalizado que se inclúe como anexo II desta resolución, que irá acompañada dos documentos que se especifican no artigo 8 das bases reguladoras.

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal. O prazo para a presentación das solicitudes será dun mes desde o día seguinte ao da publicación da correspondente convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

As axudas consisten nun pagamento único por tamaño da explotación, atendendo ao número de animais, no caso das explotacións produtoras de carne de vacún, de carne de ovino e de carne de cabrún, e nun pagamento único por capacidade da explotación, atendendo ao número de prazas, no caso de explotacións produtoras de carne de aves e de carne de coellos.

 O prazo de presentación será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

ENLACE AO DOG

Ler Máis