1. INFORMACIÓN AO USUARIO

CONCELLO DO CORGO , en diante RESPONSABLE, é o Responsable do tratamento dosdatos persoais do Usuario e infórmalle que estes datos serán tratados de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 ( GDPR) relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos, polo que se lle facilita a seguinte información do tratamento:


Fin do tratamento: manter unha comunicación co Usuario. As operacións previstas pararealizar o tratamento son:

  • Remisión de comunicacións por email, fax, teléfono ou calquera outro medio electrónico ou físico, presente ou futuro, que posibilite realizar comunicacións informativas. Estas comunicacións serán realizadas polo RESPONSABLE e relacionadas sobre os seus servizos. Neste caso, os terceiros nunca terán acceso aos datos persoais.
  • Realizar estudos estatísticos.
  • Tramitar solicitudes ou calquera tipo de petición que sexa realizada polo usuario a través de calquera das formas de contacto que se poñen á súa disposición.
  • Remitir o boletín de noticias da páxina web.

Criterios de conservación dos datos: conservaranse mentres exista un interese mutuo paramanter o fin do tratamento e cando xa non  sexa necesario para tal fin, suprimiranse con medidasde seguridade adecuadas para garantir a  seudonimización dos datos ou a destrución total dos mesmos.

Comunicación dos datos: Non se comunicarán os datos a terceiros, salvo obrigación legal.

Dereitos que asisten ao Usuario:

  • Dereito a retirar o consentimento en calquera momento.
  • Dereito de acceso, rectificación,  portabilidad e supresión dos seus datos e á limitación ou oposición ao o seu tratamento.
  • Dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control ( agpd.es) se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.

Datos de contacto para exercer os seus dereitos:

Dirección postal:  CONCELLO DE O CORGO.  BARRIO DA PORTELA S/N 27163 O CORGO – LUGO


2. CARÁCTER OBRIGATORIO OU FACULTATIVO DA INFORMACIÓN FACILITADA POLO USUARIO

Os Usuarios, mediante a  marcación das casas correspondentes e entrada de datos noscampos, marca dos cun asterisco (*) no formulario de contacto ou presentados en formularios de descarga,aceptan expresamente e de forma libre e inequívoca, que os seus datos son necesarios para atender a súa petición, por parte do prestador, sendo voluntaria a inclusión de datos nos camposrestantes. O Usuario garante que os datos persoais facilitados ao RESPONSABLE son veraces e faise responsable de comunicar calquera modificación dos mesmos.


O RESPONSABLE informa e garante expresamente aos usuarios que os seus datos persoais non serán cedidos en ningún caso a terceiros, e que sempre que realizase algún tipo de cesión de datospersoais, pedirase previamente o consentimento expreso, informado e inequívoco por parte os Usuarios. Todos os datos solicitados a través do sitio web son obrigatorios, xa que son necesarios para a prestación dun servizo óptimo ao Usuario. No caso de que non sexan facilitados todos os datos,non se garante que a información e servizos facilitados sexan completamente axustados ás súas necesidades.


3. MEDIDAS DE SEGURIDADE

Que de conformidade co disposto nas normativas vixentes en protección de datos persoais, o RESPONSABLE está a cumprir con todas as disposicións das normativas  GDPR para o tratamento dos datos persoais da súa responsabilidade, e manifestamente cos principios descritos no artigo 5 do  GDPR, polos cales son tratados de maneira lícita, leal e transparente en relación co interesado e adecuados, pertinentes e limitados ao necesario en relación cos fins
para os que son tratados.


O RESPONSABLE garante que implementou políticas técnicas e organizativas apropiadas para aplicar as medidas de seguridade que establecen o  GDPR co fin de protexer os dereitos e liberdades dos Usuarios e comunicoulles a información adecuada para que poidan exercelos.